Με την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας διαμορφώσαμε προγράμματα ομαδικής ασφάλισης αθλούμενων παιδιών & μαθητών, με προεπιλεγμένο συνδυασμό καλύψεων, αλλά και αρκετή ευελιξία, ώστε να καλύπτουν μεγάλο εύρος αναγκών.

Σε ποιους απευθύνονται:
Σε όλα τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και τις αθλητικές ακαδημίες, που ενδιαφέρονται για την υγεία και ευεξία των παιδιών και των ομάδων τους.

Τι σας προσφέρουν:

  Ευελιξία γιατί προσαρμόζονται στη σύνθεση και τα ειδικά χαρακτηριστικά του των ανθρώπων της ομάδας.
  Σιγουριά γιατί ασφαλίζετε την υγεία των ανθρώπων της ομάδας.
  Ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας της ομάδας.

Φορολογική μεταχείριση Ομαδικών Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων:

  Οι εργοδοτικές εισφορές (τα ασφάλιστρα ) για ομαδική ασφάλιση υγείας του προσωπικού, τυγχάνουν φορολογικής απαλλαγής ( παραγωγική δαπάνη) έως 1500€ το χρόνο κατ’ άτομο, κατά τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος του νομικού προσώπου.
  Οι εργοδοτικές εισφορές (τα ασφάλιστρα ) για ομαδική συνταξιοδοτική ασφάλιση του προσωπικού, τυγχάνουν πλήρους φορολογικής απαλλαγής ( παραγωγική δαπάνη χωρίς όριο) κατά τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος του νομικού προσώπου.
  Οι εθελοντικές εισφορές (ασφάλιστρα) των εργαζομένων τυγχάνουν φορολογικής απαλλαγής κατά τον υπολογισμό του φόρου μισθωτών υπηρεσιών.